Tilbake Twitter Facebook

Retningslinjer for lege- og sanitetstjenste ved idrettsarrangement

Retningslinjer for lege- og sanitetstjeneste ved idrettsarrangement fra 2007

KVALIFIKASJONER, PROSEDYRER OG UTSTYR:
*Personellet skal være kvalifisert til å utføre de fagrelaterte oppgaver som det aktuelle arrangement kan gi. Dette omfatter livreddende førstehjelp som bl.a. hjerte/lungeredning.
*Personellet skal beherske oppdaterte prosedyrer for førstehjelp på skadestedet/åsted for akutt sykdom og under transport.
*Førstehjelp skal gis til alle som har behov for på stedet og under transport.
*Det medisinsktekniske utstyr skal være tilpasset de forventede arbeidsoppgaver. Dette omfatter også tilgang til hjertestarter.
*Diagnostikk og behandlingstiltak må journalføres og stilles til disposisjon for den/de instanser som overtar behandlingen.
*Medisinsk leder skal være lege og er ansvarlig for diagnostikk og behandling.
*Ved konkurranser hvor lag/nasjoner har med egen lege skal medisinsk leder informere disse om beredskapen og evt. be om deres deltakelse i denne.
*Ved internasjonale mesterskap skal det være separate behandlingsrom for utøvere andre som blir akutt syk/skadet.


SANITETSPERSONELL MED AMBULANSE SKAL VÆRE TIL STEDE VED:
- Lagidrettskonkurranser og kamper.
- Idrett på trafikkerte gater og veier.
- Lege må være tilkallbar med tilstrekkelig kort responstid (utrykning).

I TILLEGG SKAL LEGE VÆRE TIL STEDE VED:
- Alle nasjonale mesterskap og andre større konkurranser.
- Alle internasjonale konkurranser/mesterskap.
- Alle konkurranser der utveksling av harde støt/slag er en del av konkurransen.
- Konkurranse der arrangør er pålagt ansvar for tilskuernes sikkerhet.
- Alle konkurranser der medisinske råd og veiledning i umiddelbar tilslutning til konkurransen kan være nødvendig som:
- Idrettsarrangement der større masser deltar, og særlig når det omfatter mange aldersgrupper; svært unge og eldre deltagere.
- Idretter som medfører fare for ekstreme temperaturforhold og de dertil hørende komplikasjonsmuligheter som overopphetning og underkjøling.
- Idretter med stor hastighet som vesentlig element (utfor, motorsport med mer).

MEDISINSK LEDERS PLIKTER:
- Se ovenfor. I tillegg:
- Varsle stevneledelsen om risikomomenter.
- Be om utbedring av slike før konkurransen kan fortsette; evt. be juryen vurdere avlysning.
- Gi informasjon til deltakere om spesielle medisinske/fysiologiske forhold (temperatur, væskeinntak, kuldebeskyttelse).
- Sørge for adekvat førstehjelp etter angitte prosedyrer (se ovenfor).
- Sørge for rask og adekvat videre transport etter stabilisering av pasienten når det er nødvendig.

ARRANGØRENS PLIKT I FORHOLD TIL HELSEPERSONELLET
- Sørge for gode arbeidsforhold for helsepersonellet.
- Ta legen med i hovedledelsens planlegging.
- Sørge for forsikring for helseberedskap og personell.

Dersom medisinsk leders råd settes til side, vil ansvaret for evt. medisinske konsekvenser ligge på arrangøren.

 

Retningslinjene er utarbeidet av Idrettsmedisinsk Råd


 

30.04.2010 14:28, Frode Asdal