Tilbake Twitter Facebook

Kapittel 16: Bestemmelser for personer

§ 16-1 Generelle bestemmelser

§ 16-1.1 Lisens

§ 16-1.1.1

Personer som skal delta i håndball som spiller og/eller dommer må løse lisens fra og med 1. januar det året de fyller 13 år. Det samme gjelder for ledere som skal føres opp på kamprapportene i NHFs kamptilbud. Spillere som påbegynner lisenspliktig aktivitet etter 31.12 i en sesong, skal betale 1/2 lisens for gjeldende sesong.

§ 16-1.1.2

Klubber som benytter en lisenspliktig person som ikke har betalt lisens, ilegges et gebyr som fastsettes av Forbundsstyret.

§ 16-1.1.3

Lisenspliktig person som deltar uten betalt lisens, skal ved første gangs avdekking ilegges automatisk spille- og funksjonsforbud fra og med første virkedag etter kampdagen inntil lisens er betalt. Ved brudd på dette forbudet ilegges personen sanksjoner i henhold til NHFs sanksjonsbestemmelser.

§ 16-1.1.4

Dersom en lisenspliktig person som avdekkes uten betalt lisens for første gang, løser lisens innen 3 virkedager etter den dag vedkommende deltok uten lisens, kommer bestemmelsene i de to foregående paragrafene ikke til anvendelse.

Det gjøres særskilt oppmerksom på spilleren ikke er forsikret før den dato lisensen er løst. (Jfr. Forsikringsvilkårene på forsikringsblankettens bakside.)

§ 16-1.1.5

Bruk av lisenspliktig person som ikke har betalt lisens, er ikke grunnlag for protest.

§ 16-1.2 Spiller- og Dommertilhørighet

En person kan på et og samme tidspunkt spille for en klubb og dømme for den samme klubben eller en annen klubb.  
Vedkommende må være medlem av den klubben/de klubbene vedkommende spiller og/eller dømmer for.

Unntatt fra dette er person som har spiller og-/eller dommertilhørighet til en partnerklubb i et partnerklubbsamarbeid. Denne kan, dersom det ellers ikke strider mot regelverket, også spille for lag fra prestasjonsklubben. Vedkommende må i tilfelle være medlem også av denne klubben.

Person som ikke tidligere har vært medlem av klubb innen IHF, får automatisk spiller- og dommertilhørighet til en klubb fra og med den dato vedkommende tas opp som medlem av klubben. Hvis vedkommende blir medlem av flere klubber og ønsker klubbtilhørighet til en av disse før han/hun har deltatt for den første klubben, må dette registreres i NHF.

§ 16-1.3 Endring av spiller- og eller dommertilhørighet (overgang) mellom norske klubber

§ 16-1.3.1 Generelle bestemmelser

§ 16-1.3.1.1

Person over 13 år som ønsker å endre spiller- og/eller dommertilhørighet og som i løpet av de 2 siste år har deltatt for (spilt for, dømt for og/eller representert organisasjonsmessig) en klubb som fremdeles er medlem av NHF, må for å kunne delta for den nye klubben, få denne endring registrert i NHF og få tillatelse derfra. Personens nye klubb er ansvarlig for at slik tillatelse innhentes.

§ 16-1.3.1.2

Person over 13 år som ønsker å endre spiller- og/eller dommertilhørighet  og som i løpet av de 2 siste år har deltatt for (spilt for, dømt for og/eller representert organisasjonsmessig) en klubb som ikke lenger er medlem av NHF, må for å kunne delta for den nye klubben, skriftlig gi NHF melding om endringen før vedkommende kan delta for sin nye klubb. Personens nye klubb er ansvarlig for at slik melding blir sendt.

§ 16-1.3.1.3

Person over 13 år som ønsker å endre spiller- og/eller dommertilhørighet og som tidligere, men ikke seneste 2 år, har deltatt for (spilt for, dømt for og/eller representert organisasjonsmessig) en klubb som er eller har vært medlem av NHF, må for å kunne delta for den nye klubben, skriftlig gi NHF melding om endringen før vedkommende kan delta for sin nye klubb. Personens nye klubb er ansvarlig for at slik melding blir sendt.

Dersom slik melding ikke er sendt til Norges Håndballforbund og spilleren deltar i kampaktivitet for annen klubb enn den vedkommende er registrert å ha sin spiller- og/eller dommertilhørighet til gjelder følgende:

Ved første gangs deltakelse uten at melding er sendt og registrert, er dette ikke protestgrunn, eller grunnlag for oppfølging i henhold til § 92-1. Ved annen og senere gangs deltakelse uten at slik melding er sendt og registrert følges forholdet opp i henhold til § 92-1.

§ 16-1.3.1.4

Person som ikke har fylt 13 år, kan fritt bytte klubb ved at dennes nye klubb sender melding om dette til den regionen denne klubben tilhører samt til den tidligere klubben. Slik registrering skal imidlertid begrenses til én pr. sesong. Regionene har fullmakt til å dispensere fra dette dersom dette finnes hensiktsmessig av hensyn til personen.

§ 16-1.3.1.5

Det er kun adgang til 3 overganger og/eller utlån pr. sesong.

 

§ 16-2 Bestemmelser for spillere og dommere

§ 16-2.1 Endring av spiller- og eller dommertilhørighet (overgang) mellom norske klubber

§ 16-2.1.1

Overgang fra en klubb til en annen, er fra den klubb spilleren og eller dommeren senest har spilt/dømt obligatoriske kamper for til den klubb vedkommende skal spille/dømme obligatoriske kamper for.

§ 16-2.1.2

Søknad om endring av klubbtilhørighet (overgang) må sendes NHF på særskilt skjema (overgangsskjema). Dette skjemaet må være undertegnet av spilleren, en av dennes /verge hvis spilleren og eller dommeren ikke er myndig samt av den nye klubben.

For at søknaden skal behandles umiddelbart, må spillerens tidligere klubb ha kvittert for at spilleren og eller dommeren har gjort opp sine forpliktelser og for at ny klubbs eventuelle forpliktelser overfor tidligere klubb er oppfylt.

Foreligger ikke kvittering for at forpliktelsene er oppfylt, må spillerens nye klubb sende rekommandert forespørsel til spillerens og eller dommerens tidligere klubb til dennes offisielle adresse med anmodning om slik kvittering. Samtidig må overgangsgebyret innbetales med skjemaets giroblankett.

Gebyr ved sammenslåing av klubber:

Dersom to eller flere håndballklubber samler alle lag som deltar i regionale eller nasjonale kamptilbud i en av klubbene eller i en nyopprettet klubb, skal gebyr beregnes etter medgått tid når:

- Endring av tilhørighet gjennomføres i én samlet operasjon, og
- Sammenslåingen gjennomføres mellom to sesonger

Ny klubb overtar alle krav/forpliktelser i forhold til medlemmer som omfattes av sammenslåingen. Senere overganger følger ordinære bestemmelser.
 

§ 16-2.1.3

Den tidligere klubb må innen 7 dager etter at skriftlig hevendelse er sendt gi tilbakemelding om spilleren har oppfylt sine forpliktelser til tidligere klubb.

Dagene fra og med 1. juli til og med 31. juli skal ikke telles med når 7- dagers fristen beregnes.

Hvis tidligere klubb ikke har svart innen tidsfristen, taper tidligere klubb sine rettigheter både ovenfor spilleren og/eller dommeren som skal gis tillatelse til å delta for sin nye klubb.
 

§ 16-2.1.4

Karantenetiden, som er 7 dager, regnes fra den sistnevnte dato av:

1. Dato for mottak av dokumentasjon på papir eller elektronisk, er mottatt hos NHF
2. Dato for når overgangsgebyret er betalt

Spilleren kan ikke delta for sin nye klubb før NHF har publisert overgangen.
 


 

§ 16-2.1.5

De forpliktelser som spilleren og eller dommeren skal ha oppfylt til sin tidligere klubb, er begrenset til:

a. Betalt medlemskontingent og andre årsmøtevedtatte avgifter for den perioden overgangen skjer, samt foregående kalenderår

b. Levert tilbake utlånt idretts- og treningsutstyr med samlet verdi som overstiger verdigrense fastsatt av Forbundsstyret.

c. Oppfylt forpliktelser i henhold til evt. spillerkontrakt.

d. Betalt ilagte gebyrer og individuelle bøter siste 12 måneder fra region og forbund som klubben står ansvarlig for.
 

§ 16-2.1.6

For at tidligere klubb skal ha rett til å kreve overgangsforhandlinger med ny klubb, må klubbens forpliktelser til den aktuelle spiller og eller dommeren i henhold til kontrakt være oppfylt.

§ 16-2.1.7

Dersom klubber etter å ha innledet reelle forhandlinger om spillerovergang ikke klarer å komme fram til enighet, skal det oppnevnes en tvistenemnd bestående av:

a. En representant fra hver klubb
b. En representant oppnevnt av Forbundsstyret

Tvistenemndas avgjørelse er bindende for begge klubber.

§ 16-2.1.8

Fra sesongslutt tom. 31. august, kan spillere og eller dommere endre klubb-tilhørighet dersom de ikke er bundet gjennom kontrakt til videre engasjement. Kontraktsspillere kan endre klubbtilhørighet når som helst gjennom hele året straks kontrakten er utløpt (jfr. likevel tredje ledd). Gammel klubb har ingen rettigheter i forhold til verken spiller eller ny klubb straks kontrakten er utløpt. I kontraktsperioden kan spillere også endre klubbtilhørighet, men bare gjennom forhandlinger mellom de to klubbene det gjelder.

Spillere og eller dommere som har deltatt i obligatorisk kamp de seneste 2 år, men som ikke har meldt overgang til annen klubb før 1. september, er bundet til sin klubb for sesongen, men klubben kan frigjøre en spiller for overgang i perioden 1. september til 31. januar. Hvis klubben nekter å frigjøre en spiller, kan NHF etter søknad i spesielle tilfelle frigjøre spilleren.

Fra og med 1. februar til sesongslutt, kan personer over 13 år ikke gis ny spiller- eller dommertilhørighet bortsett fra ved 2 års fravær. NHF og regionene kan imidlertid dispensere fra denne datoen for spillere under 18 år dersom

a. spilleren foretar en fysisk endring av bopel slik at deltakelse for den tidligere klubben blir uhensiktsmessig
eller
b. det laget spilleren deltok på er trukket fra seriespill og spilleren ikke har annet tilbud i sin opprinnelige klubb
eller
c. spilleren ikke har spilt obligatorisk kamp tidligere i sesongen.

Overgangsforhandlinger kan ikke kreves dersom spilleren ikke har deltatt i obligatorisk kamp de seneste 2 år.
 

§ 16-2.1.9

Klubb som ønsker å knytte ny spiller eller dommer til seg, plikter å sende skriftlig melding om dette til spillerens klubb før det tas kontakt med spilleren. Når slik skriftlig melding er gitt, kan vedkommende spiller, uten tillatelse fra NHF, delta i den nye klubbens treningsaktiviteter og treningskamper. Dette gjelder ikke kamper i turneringer som er godkjent av NHF eller region eller obligatoriske kamper.

§ 16-2.1.10

Når forbundet har registrert og godkjent overgangen, publiseres bekreftelsen om godkjent overgang. Bekreftelsen skal inneholde opplysninger om når spilleren tidligst kan delta for sin nye klubb i obligatoriske kamper.

§ 16-2.1.11

I karantenetiden kan spilleren ikke delta for noen klubb i obligatoriske kamper.

§ 16-2.1.13 

Spiller kan delta i NM for veteraner for annen klubb enn der spilleren har sin klubbtilhørighet under forutsetning av at den klubben spilleren har sin spillertilhørighet i, har gitt skriftlig samtykke.

§ 16-2.1.14 

Spiller kan delta i Beachhåndball for annen klubb enn der spilleren har sin klubbtilhørighet under forutsetning av at den klubben spilleren har sin spillertilhørighet i, har gitt skriftlig samtykke.

§ 16-2.2 Endring av spillertilhørighet (overgang) fra utenlandsk til norsk klubb

§ 16-2.2.1

Spillere som ønsker å endre sin klubbtilhørighet fra utenlandsk til norsk klubb, må få sin klubbtilhørighet til den norske klubben registrert i NHF. Spillere som har utenlandsk statsborgerskap, må ha arbeidstillatelse i Norge dersom dette kreves av norske myndigheter.

§ 16-2.2.2

Den norske klubben sender overgangssøknad til NHF. For kontraktsspillere må søknaden vedlegges opplysninger om kontraktperiodenes varighet (fra-og-med/til-og-med) både i den utenlandske og den norske klubben. Gjeldende overgangsgebyr betales samtidig.

Spilletillatelse utstedes av NHF etter avtale med vedkommende spillers nasjonale forbund. Spilleren gis karantene som for norske spillere.

Karantenetiden beregnes fra datoen for når fullstendige papirer er mottatt hos NHF. Spilleren blir spilleklar når det internasjonale sertifikatet er mottatt hos NHF, dog minimum 7 dager etter at NHF har mottatt komplett overgangssøknad fra den norske klubben.
 

§ 16-2.2.3

Fra og med 1. februar til sesongslutt kan det ikke gis spilletillatelse for utenlandske statsborgere.

§ 16-2.2.4

Obligatoriske kamper settes opp og gjennomføres uten å ta hensyn til andre nasjoners landslagssamlinger og -kamper.

§ 16-2.3 Endring av spillertilhørighet (overgang) fra norsk klubb til utenlandsk klubb

§ 16-2.3.1

Spiller som i løpet av de 2 siste år7) har deltatt for en norsk klubb i obligatoriske kamper, må ha godkjenning av sin norske klubb og av NHF for å kunne representere en utenlandsk håndballklubb.

7) Tilsvarende 24 måneder

§ 16-2.3.2

Spilleren må ha oppfylt sine forpliktelser til sin norske klubb på samme måte som ved overgang til en norsk klubb. For at den norske klubben skal ha rett til å kreve forhandlinger, må spilleren være under kontrakt og klubbens forpliktelser oppfylt.

§ 16-2.3.3

For å godkjenne overgangen til en utenlandsk klubb, kan NHF kreve at spilleren forelegger erklæring fra den utenlandske klubben om at spilleren vil bli frigitt for landslagstrening og landslagsspill for Norge.

§ 16-2.3.4

NHF skal gi råd og hjelp ved spilleroverganger til utenlandsk klubb. Dette gjelder også juridiske råd vedrørende kontrakter.

§ 16-2.4 Utlån av spillere og dommere

§ 16-2.4.1

En klubb kan låne ut en spiller med spiller og/eller dommertilhørighet i klubben til en annen klubb for en bestemt tidsperiode (f.o.m./t.o.m.). Utlånsperiodens lengde kan ikke være kortere enn 3 måneder og ikke lenger enn 12 måneder. Et utlån må startes og avsluttes i samme sesong. Det kreves medlemskap i klubben som spilleren lånes ut til.

Dersom utlånet avbrytes ved tilbakegang til opprinnelig klubb eller ved at det søkes om endring av spiller og/eller dommertilhørighet til tredje klubb innen 3 måneder etter inngåelsen, skal spilleren ikke gis tillatelse til å delta for noen klubb før minimumsperioden er omme (jfr. § 16-2.4.7).


§ 16-2.4.2

Avtale om utlån må inngås skriftlig mellom klubbene, og må også være underskrevet av spilleren  og/eller dommeren og en av dennes foresatte dersom spilleren ikke er myndig. Avtale om utlån kan ikke inngås i perioden 1. februar til sesongslutt.

§ 16-2.4.3

Avtalen skrives på NHFs standardformular og sendes NHF for godkjenning og registrering.

§ 16-2.4.4

Registreringsgebyr fastsatt av Forbundsstyret, må være innbetalt før avtalen kan registreres.

§ 16-2.4.5

Karantenetiden, som er 7 dager, regnes fra den sistnevnte dato av:

1. Dato for mottak av dokumentasjon, på papir eller elektronisk, er mottatt hos NHF
2. Dato for når overgangsgebyret er betalt

Spilleren kan ikke delta for sin nye klubb før NHF har publisert overgangen. 
 

§ 16-2.4.6

Etter utløpet av utlånsperioden har spilleren og/eller dommeren automatisk rett til å delta i håndballkamp for den klubb vedkommende var utlånt fra.

§ 16-2.4.7

Ved eventuell tilbakegang til den klubb spilleren og/eller dommeren er utlånt fra i utlånsperioden, gjelder de vanlige reglene ved overganger mellom klubber (jfr. § 16-2.4.1).

§ 16-2.4.8

Ved eventuell endelig overgang til den klubben spilleren og/eller dommeren er utlånt til, gjelder de vanlige reglene for overganger mellom klubber.

§ 16-2.4.9

Spiller som har vært utlånt til annen klubb enn den vedkommende egentlig har spiller og/eller dommertilhørighet til kan, dersom den sistnevnte klubb opphører med håndballidrett før utlånsperiodens utløp, fritt velge klubb etter utlånsperiodens utløp. Melding om dette må uoppfordret sendes NHF før spilleren kan delta for sin nye klubb.

§ 16-2.4.10

Dersom utlånsperioden ønskes forlenget, skal dette regnes som ny periode slik at ny avtale må inngås. Forlengelse som resulterer i en samlet utlånsperiode over mer enn én sesong, godtas ikke. I slike tilfeller skal overgang søkes.

§ 16-2.4.11

I karantenetiden kan spilleren ikke delta for noen klubb i obligatoriske kamper.

 

§ 16-2.5 Aldersbestemmelser

§ 16-2.5.1

En spiller kan ikke delta på seniorlag før den dag vedkommende fyller 16 år. Regionene kan i helt spesielle tilfeller gi dispensasjon fra dette for deltakelse i konkurransetilbud administrert av den respektive region. Det skal kun gis dispensasjon i de tilfeller der vedkommende ikke har noe spilletilbud*). Det kan kun gis dispensasjon for spiller som fyller 16 år innen utgangen av året den aktuelle sesongen starter.

*) Med spilletilbud menes i denne sammenheng alle de tilbudene som vedkommende er deltakerberettiget i.

§ 16-2.5.2

En spiller kan ikke delta på veteranlag før den dag vedkommende fyller det aktuelle antall år.

§ 16-2.5.3

Aldersgrenser for aldersbestemte klasser fastsettes av Forbundsstyret.

§ 16-2.5.4

Aldersgrensene regnes fra 1. januar i det kalenderår serien (sesongen) starter.

§ 16-2.5.5

Spillere som ikke har fylt 16 år kan bare delta i sin egen offisielle aldersklasse og den offisielle klassen som ligger umiddelbart over samt den mellomliggende uoffisielle klassen.

De offisielle klassene vedtas av Forbundsstyret og publiseres før påmelding til hver sesong.

§ 16-2.5.6

Regionsmesterskap kan arrangeres for første gang i klassene J12/G12. Forbundsstyret kan gi utfyllende bestemmelser.
Spillerne må ha fylt 11 år for å kunne delta i spill om Regionsmesterskap. Kampoppsettet skal ta geografiske hensyn.
 

§ 16-2.5.7

Regionslagskamper kan arrangeres for første gang i klassene J15/G15 og fortrinnsvis i egen region. Spillerne må ha fylt 13 år for å kunne delta på regionslag.

 

§ 16-2.6 Spesielle regler for yngre aldersbestemte klasser

§ 16-2.6.1

Spillere i yngre aldersbestemte klasser (J18/G18 og yngre) kan spil­le flere kamper samme dag bare hvis disse kampene enten er: 

a.  3 kamper over full tid i aldersbestemte klasser når det ifølge kampoppsettet er minst én time mellom den første kampens slutt og den andre kampens start og minst to timer mellom den andre kampens slutt og den tredje kampens start 

          eller

b.  én kamp over full tid i aldersbestemt klasse og en turnering i aldersbestemt klasse med forkortet spilletid når det ifølge kampoppsettet er minst én time mellom fulltidskampen og den nærmeste turneringskampen

          eller

c.  kamper i puljespill og sluttspill i NM for J17/G17 eller kamper i LS/interregionsserier for J18/G18 eller J20/G20  når det ifølge kamp­oppsettet er minst én time mellom den ene kampens slutt og den neste kampens start.

 

 

§ 16-2.6.2

For spillere i klassene J16/G16 og eldre gjelder dessuten at disse kan spille

  1. 2 kamper over full tid uansett klasse når det etter kampoppsettet er minst én time mellom kampene
    eller
  2. en turnering i seniorklassen med forkortet spilletid.

§ 16-2.6.3:

En spiller kan spille obligatoriske nasjonale kamper for maksimalt 2 klubblag i løpet av en periode på 7 dager. Perioden defineres som mandag til og med søndag.
Ett lag kan delta i flere konkurranser og en klasse kan inneholde flere lag.

Brudd på bestemmelsen behandles som brudd på spilleberettigelse.
 

§ 16-2.7 Spilleberettigelse

§ 16-2.7.1

En spiller kan ikke delta for to forskjellige klubber i samme sesongs IR J16/G16 eller LS J18/G18 inklusive, kvalifiseringskamper eller i samme klasse i samme sesongs NM.

En spillers deltakelse i NM senior i runde 1-3 som blir avviklet i perioden mai-juli, vil likevel ikke være til hinder for at spilleren vil kunne delta for annen klubb i NM senior i runde 4-7 som avvikles i perioden august-april.

En spiller kan ikke delta i både LS 18 (Landsserien) og IR 16 (Interregional serie) samme helg.
 

§ 16-2.7.2

Spiller som har deltatt i kamp for et lag, må stå over en av dette lagets kamper før vedkommende har rett til å delta på et lavere lag. Vedkommende er da spilleberettiget for alle lavere lag.

I seniorklassen kan det likevel benyttes inntil 3 spillere som ikke har fylt 21 år fra 1.-laget på 2.-laget uten at disse må stå over en 1.-lagskamp. Regelen gjelder ikke fra 1.-laget på andre lavere lag og heller ikke fra 2.-laget og nedover.

Hvis høyere og lavere lag er satt opp i kamp samme dag, har spilleren rett til å delta på lavere lag uansett tidspunkt for kampen, men spilleren kan ikke delta på begge lag samme dag.

I klassene opp til og med J/G 20 kan det fritt benyttes spillere på 2.-laget uten at disse må stå over en 1.-lagskamp. Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag, men reglene i § 16-2.6.1 må følges.

§ 16-2.7.3

For seniorklassen gjelder at i et lags første obligatoriske kamp i sesongen, kan det ikke benyttes spillere som har spilt lavere lags obligatoriske kamper tidligere i samme sesong. I seniorklassene kan det likevel benyttes inntil 3 spillere som ikke har fylt 21 år selv om disse har deltatt i obligatorisk kamp for 2.-laget før 1.-lagets første obligatoriske kamp.

§ 16-2.7.4

For seniorklassen gjelder at fra og med et lags 4. siste ordinære seriekamp kan laget ikke benytte andre spillere enn de som var spilleberettiget til lagets 4. siste ordinære seriekamp. Deltar spillere fra et lavere lag på et høyere lag etter det lavere lags 4. siste seriekamp, kan spilleren ikke igjen delta på det lavere lag i obligatoriske kamper samme sesong. I seniorklassene kan det likevel benyttes inntil 3 spillere som ikke har fylt 21 år på 2.-laget i en eller flere av dettes 4 siste obligatoriske kamper selv om de har deltatt i obligatorisk kamp for 1.-laget i perioden etter 2.-lagets 4. siste obligatoriske kamp.

§ 16-2.7.5

I utsatte kvalifiseringskamper eller utsatte sluttspill om mesterskap kan bare de spillere delta som var spilleberettiget da den siste kamp i vedkommende konkurranse ble spilt og har sin spillertilhørighet i klubben på det tidspunkt kampen spilles.

§ 16-2.7.6

Regionene kan, etter godkjenning av NHF, ta inn særbestemmelser om spilleberettigelse i sine kampreglementer.

 

§ 16-3 Bestemmelser for lagsansvarlige

§ 16-3.1

En lagsansvarlig må være medlem av en klubb innen NHF. Den lagsansvarlige er ansvarlig for lagets inn- og utbytting og har plass sammen med lagets spillere etter dommerens anvisning. Ingen kan være lagsansvarlig for mer enn én klubb i samme serie eller mesterskap.

§ 16-3.2

En person som deltar i håndballkamp som leder for et lag, forplikter den klubben som dette laget tilhører, og det er denne klubben som hefter for eventuelle gebyrer/bøter.

 

§ 16-4 Bestemmelser for dommere

§ 16-4.1 Endring av klubbtilhørighet (overgang) for dommere

I tillegg til bestemmelsene i § 16-1.3.1 gjelder § 16-2.1.1, § 16-2.1.2, § 16-2.1.3, § 16-2.1.4, § 16-2.1.5 og § 16-2.1.7 også for dommere. Dommeren kan imidlertid dømme obligatoriske kamper i karantenetiden unntatt kamper hvor lag fra de to involverte klubber deltar. Dommeren teller kvotemessig for den klubb som har meldt vedkommende på til dømming i seriespillet.
 

§ 16-4.2 Oppnevning

Den myndighet som oppnevner dommere skal i god tid gi disse melding om oppnevningen. Kampmeldingen skal være dommerne i hende senest 72 timer før kampen. Dommere som mottar kampmelding etter at de har meldt forfall til en kamp, plikter snarest å underrette den ansvarlige for dommeroppsettet.

§ 16-4.3 Dommerens plikter

En dommer er forpliktet til å følge NHFs gjeldende lov- og regelverk i sitt virke som dommer og å rapportere evt. avvik fra dette. Hvis denne forpliktelsen ikke overholdes, kan vedkommende fratas sin dommerautorisasjon av den dommermyndighet vedkommende sorterer under.

En dommer er forpliktet til å dømme det antall kamper i sesongen som er fastsatt av den dommermyndighet vedkommende sorterer under, med mindre dommeren kan angi forfallsgrunn som godkjennes av vedkommende dommermyndighet.

§ 16-4.4 Tap av autorisasjon

En dommer som ikke har fungert i noen obligatorisk kamp på sitt autoriserte nivå i et tidsrom av 3 år, kan fratas sin autorisasjon av vedkommende dommermyndighet.

§ 16-4.5 Dommerpar-system

I obligatoriske kamper skal det benyttes dommerpar, men regionene har en generell dispensasjon til å benytte bare én dommer i sine serier.

§ 16-4.6 Dommernes nøytralitet

I obligatoriske kamper skal det benyttes nøytrale dommere. Dommerne er nøytrale når de opptrer i henhold til de habilitetsregler som er nedfelt i NIFs lov § 2-7 og de ikke er medlem av noen av de to spillende lagenes klubber (jfr. likevel §14-1.7 om nøytralitet i partnerklubb).  Regionene kan ta inn bestemmelse om at i kamper i regions- og soneseriene er alle dommere å betrakte som nøytrale.

§ 16-4.7 Dommere som ikke møter til fastsatt tid

Hvis de oppnevnte dommere ikke møter til fastsatt tid, skal arrangøren eller hjemmelaget (i samarbeid med gjestende lag) skaffe andre dommere (en annen dommer) - om mulig på samme nivå som de oppsatte dommerne til kampen. Kan ikke (en) autorisert(e), nøytral(e) dommer(e) skaffes, plikter lagene likevel å gjennomføre kampen, eventuelt under protest. Kampen skal i så fall dømmes av ikke-nøytral(e) dommer(e) eller eventuelt av annen/ andre håndballkyndig(e) person(er). Kampens gyldighet er i slike tilfelle likevel avhengig av om de(n) som dømte kampen senere blir godkjent av den myndighet kampen sorterer under.

Hvis en av de to oppnevnte dommerne møter til fastsatt tid, kan vedkommende dømme sammen med en dommer som er foreslått av arrangøren eller lagene.

§ 16-5 Bestemmelser for kampfunksjonærer

§ 16-5.1

Til kamper der den myndighet kampen sorterer under ikke oppnevner kampfunksjonærer (tidtaker og sekretær), skal arrangøren sørge for dette. De oppnevnte kampfunksjonærene skal i god tid gis beskjed om oppnevningen (senest 72 timer før kampen).

§ 16-5.2

Tidtakeren i kamper i Eliteserien, 1. divisjon, NM og Landsserien/Interregional serie for klassene J16/G16, J18/G18 og J20/G20 skal være medlem av en klubb tilsluttet NHF, men ikke medlem av noen av de to spillende lagenes klubber. Dette gjelder også sekretær/tidtaker i kamper der det benyttes bare én kamp-funksjonær (jfr. likevel § 14-1.7 om nøytralitet i partnerklubb).

§ 16-5.3 

I landskamper, Eliteserien, 1. divisjon og NM senior fra og med 4. runde. og NM  Junior fra 5. runde skal det benyttes autorisert tidtaker.  Dersom slik tidtaker ikke er tilgjengelig ved kampstart, skal lagene bli enige om tidtaker før kampen begynner.

 

§ 16-6 Bestemmelser for delegater

§ 16-6.1.1

Delegater oppnevnes av den myndighet kampen sorterer under og har som oppdrag å påse at kampen blir avviklet i henhold til NHFs gjeldende lov- og regelverk. Delegatene skal gi skriftlig rapport til samme myndighet.

§ 16-6.1.2

Delegaten skal ha plass i kampsekretariatet ved siden av tidtakeren.

 

§ 16-7 Bestemmelser for arrangementskontrollører

§ 16-7.1

Kontrolløren oppnevnes av den myndighet kampen sorterer under og skal gi skriftlig rapport til samme myndighet.

§ 16-7.2

Kontrolløren skal kontrollere arenaen (inkl. sikkerhetssoner, anvisertavle og kampur), billettsalg og vaktordning samt speakertjeneste, arbeidsforhold for presse/-TV, o.l.
 

02.09.2013 12:38, Svein Andresen