Tilbake Twitter Facebook

Kapittel 52: Bestemmelser for den landsomfattende serien for J18 og G18 (Landsserien J18 og G18)

§ 52-1 Generelle bestemmelser

§ 52-1.1

Den landsomfattende serien for klassene J18 og G18 (Landsserien) avvikles hvert år i henhold til NHFs gjeldende lov- og regelverk. Serienes navn fastsettes av Forbundsstyret og oppgis på www.handball.no.

§ 52-1.2

Serien er åpen for alle klubber tilsluttet NHF. Hver klubb kan delta med ett lag i hver klasse i kvalifiseringen. Deltakelse i regionsserien i 18-års klassen, hvor dette finnes, er en forutsetning for deltakelse i den landsomfattende serien for G18 og J18.

§ 52-2 Påmelding

§ 52-2.1

Påmelding, som er bindende for hele serien, sendes NHF innen den frist som er fastsatt i innbydelsen.

§ 52-2.2

For hvert påmeldt lag betales en startkontingent som fastsettes av NHF. Faktura sendes fra NHF. Startkontingenten betales ikke tilbake hvis laget trekker seg etter at påmeldingsfristen er utløpt.

§ 52-2.3

Lag som trekker seg før første puljeoppsett, må betale et gebyr fastsatt av NHF.

§ 52-2.4

Lag som trekker seg fra kamp eller får tilkjent seier fordi motstanderen har trukket seg, regnes for å ha deltatt i kampen og må delta i utgiftsfordelingen.

§ 52-2.5

Lag som trekker seg fra serien eller ikke stiller til kamp, må betale et gebyr fastsatt av NHF og kan bli utelukket fra deltakelse neste sesong.

§ 52-3 Premiering

§ 52-3.1

Vinneren av serien får tittelen "Seriemester jenter/gutter 18 år" og tildeles NHFs pokal. Maksimalt 20 spillere og 4 ledere tildeles NHFs gullmedalje.

§ 52-3.2

Lag nr. 2 tildeles NHFs pokal. Maksimalt 20 spillere og 4 ledere tildeles NHFs sølvmedalje.

§ 52-3.3

Lag nr. 3 tildeles NHFs pokal. Maksimalt 20 spillere og 4 ledere tildeles NHFs bronsemedalje.
 

§ 52-4 Avviklingsform

§ 52-4.1 Generelle bestemmelser

§ 52-4.1.1

NHF oppnevner arrangører og fastsetter spillested for samtlige kamper.

§ 52-4.1.2

Landsserien består av 16 lag i hver klasse. Alle påmeldte lag spiller kvalifisering som avvikles om høsten.

§ 52-4.2 Kvalifisering

§ 52-4.2.1

Dersom påmeldingen overstiger det antall lag som serien omfatter, skal det avvikles kvalifiseringsspill. Kvalifiseringen avvikles som puljespill og puljene settes opp av NHF. Spillemodell i kvalifiseringen fastsettes av Forbundsstyret, og fastsatt spillemodell kunngjøres hvert år sammen med innbydelsen til konkurransen.

§ 52-4.2.2

Ved poenglikhet i puljespill avgjøres rekkefølgen i henhold til § 19-1.6.

§ 52-4.3 Landsserien

§ 52-4.3.1

De 16 lagene som deltar i hver av de to klassene spiller enkel serie. Lagene samles fire og fire på fire forskjellige spillesteder i fire runder, mens siste runde spilles på ett spillested (evt. forskjellige steder for jenter og gutter). Arrangementet av denne kan overlates til en klubb eller en region.

§ 52-5 Dommere

§ 52-5.1

Dommere oppnevnes av NHF som kan overlate dommeroppnevningen til en region etter instruks gitt av NHF.

§ 52-6 Jury

§ 52-6.1

I kvalifiseringsrundene og i den siste spillerunden skal det benyttes jury etter reglene i kap. 83.


§ 52-6.2

Protester og disiplinærsaker i Landsserien sendes NHFs Domskomite og behandles av denne på vanlig måte.
 

§ 52-7 Økonomiske bestemmelser

§ 52-7.1 Generelle bestemmelser

§ 52-7.1.1

Alle lag deltar på egen økonomisk risiko.

§ 52-7.1.2

Bestemmelser for billettsalg og -priser fastsettes ut fra lokale forhold.

§ 52-7.1.3

Juryutgiftene fordeles sammen med dommerutgiftene.

§ 52-7.1.4

Klubber som ikke benytter rimeligste reisemåte og som uten skriftlig forhåndsgodkjennelse oppgir et høyere beløp på reiseregningsskjemaet, taper retten til å få dekket sine reiseutgifter, men vil likevel bli belastet med sin andel av rundens utgifter.

§ 52-7.2 Fordeling av kostnader og økonomisk resultat i første kvalifiseringsrunde

§ 52-7.2.1

Lagene forskutterer selv sine reiseutgifter og skal før arrangementet legge fram kvitteringer for disse for arrangøren.

§ 52-7.2.2

Reiseutgifter som skal inngå i utgiftsfordelingen fastsettes av Forbundsstyret til et beløp pr. person pr. kilometer som oppgis på www.handball.no. Utgiftene dekkes for de som har deltatt i reisen til vedkommende arrangement, maksimalt 20 personer i puljespill og 18 personer i enkeltkamper. Mat- og overnattingsutgifter (unntatt sovevogn) kan ikke tas med i utgiftsberegningen.

Dersom bruk av fly faller billigere ut, skal flyutgiftene benyttes i reiseutgiftsfordelingen.


§ 52-7.2.3

Reise-, dommer- og juryutgifter fordeles mellom de deltakende lag i hvert arrangement. Differansen mellom billettinntekter og arrangementsutgiftene (utgifter til leie av hall, annonser, kampfunksjonærer o.l.) utgjør arrangementets økonomiske resultat. Dette tilfaller, evt. dekkes av arrangøren.

§ 52-7.2.4

Arrangøren forskutterer dommer- og juryutgifter.

 

§ 52-7.2.5

NHF foretar fordelingen av reise-, dommer- og juryutgiftene mellom de deltakende klubbene og sender dem fordelingsoppgave innen 7 dager etter at arrangementet er avsluttet. Klubber som skylder penger i henhold til fordelingen, skal innen 14 dager etter at fordelingsoppgaven er mottatt sende det skyldige beløpet til NHF. NHF skal senest 7 dager deretter sende de lagene som har penger til gode etter fordelingsoppgaven, deres tilgodehavende.

§ 52-7.3 Fordeling av kostnader og økonomisk resultat i øvrige kamper

§ 52-7.3.1

I de siste kvalifiserende runder og i Landsserien fordeles reise-, dommer- og juryutgifter (juryutgifter bare i kvalifiserende runder) likt mellom alle deltakende lag. Arrangementsutgiftene (utgifter til leie av hall, annonser, kampfunksjonærer o.l.) dekkes av arrangøren.

§ 52-7.3.2

Reiseutgifter som skal inngå i utgiftsfordelingen fastsettes av Forbundsstyret til et beløp pr. person pr. kilometer som oppgis på www.handball.no. Utgiftene dekkes for de som har deltatt i reisen til vedkommende arrangement, maksimalt 20 personer i puljespill og 18 personer i enkeltkamper. Mat- og overnattingsutgifter (unntatt sovevogn) kan ikke tas med i utgiftsberegningen.

Dersom bruk av fly faller billigere ut, skal flyutgiftene benyttes i reiseutgiftsfordelingen. . I de tilfeller hvor reisen overstiger 550 km en vei og/eller 7 timer en vei, kan billigste reise med fly godkjennes i reiseutgiftsfordelingen.

§ 52-7.3.3

Klubbene skal senest 7 dager etter arrangementet sende oppgave til NHF over sine reiseutgifter. Klubber som unnlater å sende inn oppgave over sine utgifter innen fastsatt frist, taper retten til å få disse dekket, men vil likevel bli belastet med sin andel av rundens utgifter. Klubber som skylder penger i henhold til fordelingsoppgaven skal senest 4 dager etter at oppgaven er mottatt, innbetale beløpet til NHF.

§ 52-8 Ordensregler

§ 52-8.1

Samtlige ledere og spillere er forpliktet til å følge de ordensregler som blir fastsatt av NHF og/eller arrangøren (jfr. kap. 84).

02.09.2013 14:58, Svein Andresen