Tilbake Twitter Facebook

Utdanningsdriver

Utdanning

Utdanningsdriver i klubb - en enklere hverdag

Hva er dine oppgaver som utdanningsdriver?

 • Ha kjennskap til disse miljøene:
  • Lag og spillere i klubben
  • Trenerer i klubben – Enkel kompetansekartlegging
  • Dommere i klubben
 • Få tilgang til / lage en oversikt over hvilke spillerutviklingsmiljø spillerne i klubben deltar i
 • Holde trenere, dommere og spillere i klubben informert om utviklingstilbud:
  • Spillerutviklingsmiljø
  • Kurs
  • Impulskurs

Sentrale oppgaver i klubben:

 • Styret
  • Delta på styremøter når utdanning er tema
  • Avklare om styret har budsjettramme for utdanning
  • Holde styret informert om utdanningsaktiviteten i klubben
 • Spillere
  • Ha en oversikt over hvem som deltar på de ulike spillerutviklingstiltakene (SUM, RUM osv.)
  • Spillere som er aktuelle for andre funksjoner i klubben
 • Trenere
  • Lage en oversikt over trenere i klubben
   • Navn, adresse, telefonnummer og e-post, trenererfaring, jobberfaring
 • Dommere
  • Oppdatere dommerkontakten i klubben på utdanningstilbud for dommere
 • Andre
  • Være oppdatert på andre personer som har en funksjon i klubben:
   • Oppmenn
   • Arrangementskomité
   • Sportslig leder
   • Administrasjonen

Utdanningsdriver sitt forhold til sonen

 • Til en hver tid være oppdatert på ALLE utviklingstiltak som blir gjennomført i sonen (naboklubber)
 • Ta kontakt med, og delta på møte med andre Utdanningsdrivere i sonen for å:
  • planlegge utviklingsaktivitet i sonen for:
   • Spillere
   • Trenere
   • Dommere
   • Ledere
  • evaluere utviklingsaktivitet i sonen

Utdanningsdriver sitt forhold til regionen

 • Være mottaker av utviklingstilbud sendt fra regionen. Dette gjelder Invitasjoner / innkallinger til:
  • Spillere, trenere, dommere og ledere

Hvordan få oversikt over ulike utviklingstiltak?

 • Spillerutviklingstiltak
  • Gjennom kontakt med regionskontoret, få en oversikt over spillerutviklingstiltak i din sone
   • Dette kan du gjøre du ved å:
    • Ringe til regionen
    • Slå opp på nettsidene
  • Kontakt med klubber i sonen (naboklubber)

Hvordan motivere for utdanningstiltak?

 • Informasjon til målgruppene gjennom:
  • Nettsider
  • E-post til målgruppen
  • Plakat i hallen
  • Flygeblad
 • Premiering
 • Godtgjøring
 • Direkte kontakt

Kartlegge ønsker og behov

 • Sentrale problemstillinger:
  • Skal alle trenere ha trenerutdanning? I tilfelle ja, hvilke nivå (Trener I, II osv.) ?
  • Hvilke ønsker om utdanning har trenere i klubben ?
  • Hva trenger oppmenn av hjelp og/eller oppfølging ?
  • Har klubben dommerkontakt?
  • Har klubben mål for sin aktivitet ?

Kartlegge kompetanse i klubben

 • Hvilken håndballutdanning har dagens spillere, trenere, dommere og ledere?:
  • Se kartleggingskjema
 • Gjennom kontakt med regionskontoret få kartlagt
  • Hvem i i klubben har tidligere tatt håndballballutdanning.
 • Gjennom kontakt med Idrettens Studieforbund (ISF) i fylket få kartlagt hva idrettsutdanning medlemmer i klubben har.

Trenger vi en plan?

 • Lage en aktivitetsplan der en bruker planlagde utviklingsmiljø som utdanningsarena for andre grupperinger:
  • Ved aktivitet for spillere, legge til rette for samling for andre grupperinger (dommere, og trenere)
  • Når det er dommersamling, legge til rette for samling for andre grupperinger (spillere og trenere)
  • Når det er aktivitet for trenere, legge til rette for samling for andre grupperinger (dommere og spillere)

05.07.2010 08:27, Kirsten Birkeland