Tilbake Twitter Facebook

Studieplan trenerinstruktørutdanning

Utdanning

1. Instruktørutdannelsen

Gjennom NHFs trenerinstruktørutdanning kan man velge å bli enten instruktør for trener 1 eller for trener 1 og trener 2. Den første delen av begge utdannelser er felles, men de som ønsker å bli instruktør på trener 2 har et lengre utdanningsløp enn de på trener 1. 

 

2. Instruktørens rolle

NHF Trenerinstruktører er noen av de viktigste formidlerne av kompetanse innen håndballen. De skal sikre at grunnutdanningen blir gjennomført med høy kvalitet i henhold til de rammeplaner som er definert.

Dette betyr at instruktøren skal:

• Planlegge og gjennomføre moduler i henhold til definerte rammeplaner
• Evaluere gjennomføringen av moduler

- Evalueringsskjema

? Egenevaluering
? Evaluering fra kursdeltagere


• Holde seg faglig oppdatert gjennom egeninnsats
• Videreutvikle evnen til å analysere egne erfaringer og videreutvikle opplæringen i samspill med trenere, kolleger og andre
• Delta på sentralt instruktørseminar
• Delta på regionalt instruktørseminar
• Gjennom engasjement og inspirerende undervisning, markedsføre eksisterende kursplan, samt motivere deltakerne til å ta videre utdanning


Instruktørene er organisatorisk tilknyttet regionen som er deres arbeidsleder.
 

3. Opptakskrav 

Det er regionen som er ansvarlig for å velge ut kandidater til Trenerinstruktørutdanningen. Kandidatene skal tilfredsstille følgende opptakskrav:

• Være autorisert Trener 2
• Ha minimum 3 års dokumentert trenererfaring


Ønskede kvalifikasjoner:

• Pedagogisk erfaring
• Idrettsutdanning
• Formidlingsevne
• Spillererfaring
 

4. Mål

Alle mål relateres til å kunne holde trener 1 og/eller 2 moduler


KUNNSKAPSMÅL


Kandidaten skal:

• ha tilstrekkelig kompetanse innen idrettsfaglige, idrettspsykologiske og coachingrelaterte begreper og problemstillinger til å lede trener 1 og/eller 2 utdanning i NHF
• ha inngående kunnskap om håndballens egenart og relevante treningsprinsipper
• ha inngående kunnskap om individuelle og mellommenneskelige forhold av betydning for læring og prestasjon
• kunne gjøre rede for og forstå grunnleggende teorier om ledelse og læring med særlig relevans for idrettsfeltet
• ha et pedagogisk kunnskapsgrunnlag som muliggjør bevisste idrettsdidaktiske overveielser
• kjenne til hvordan man kan tilrettelegge og variere læringssituasjoner i lys av håndballens egenart og deltakernes erfaringsbakgrunn og læringsstrategier
• kunne drøfte ledelsesutfordringer i barne-, ungdoms- og voksenidretten

FERDIGHETSMÅL


Kandidaten skal:

• kunne arbeide kritisk med idrettsfaglige, idrettspsykologiske og coachingrelaterte problemstillinger som grunnlag for egen helhetlige praksis
• kunne analysere tekniske og taktiske situasjoner som grunnlag for trening og læring
• kunne planlegge, tilrettelegge, lede og vurdere trening for utøvere på ulike alderstrinn og ferdighetsnivå
• kunne anvende forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for trener- og veilederpraksis
• kunne lete fram og vurdere kunnskap (teoretisk og empirisk) til bruk på idrettsfeltet
• kunne se flere perspektiver, for deretter å velge det perspektivet som er mest hensiktsmessig
• kunne utøve kunnskapsbasert lederskap som er etisk fundert
• kunne benytte og kjenne til ulike verktøy fra coachinglitteraturen
• kunne vise ferdigheter i formidlingslære og utøvelse av lederskap i håndball

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten skal:

• kunne formidle NHFs verdigrunnlag og organisasjonsnormer
• være etisk bevisst og tydelig verdiforankret i sin trener-/veiledervirksomhet
• ha evne til refleksjon over egen praksis
• kunne lede, veilede og tilrettelegge med sikte på å fremme idrettslig læring og personlig utvikling hos individer og grupper
• kunne formidle sentralt fagstoff, både skriftlig og muntlig
 

5 Gjennomføring

• Undervisningstidsramme:

o 80 timer over 1år for trener 1 instruktører

? Fremmøte: 100%

o 100 timer over 1 år for trener 1 og 2 instruktører

? Fremmøte: 100%

• Regionale samlinger, 30 timer for trener 1 instruktører, 40 timer for trener 2 instruktører

o Regional oppstart
o Regionale arbeidssamlinger mellom de sentrale samlingene


• Sentrale samlinger, 50 timer for trener 1 instruktører, 60 timer for trener 2 instruktører

o Sted vil bli lagt opp etter antall kandidater/geografi.
o Sentrale samlinger vil fortrinnsvis bli holdt fra fredag ettermiddag til lørdag ettermiddag

• Praksis

o Det skal gjennomføres praksis mellom hver samling

• For trener 1 instruktører: Det velges to moduler fra trener 1
• For trener 2 instruktører: det velges en modul fra hvert nivå, hhv. trener 1 og trener 2
• Dersom det ikke kjøres ordinære kurs i den perioden praksis skal gjennomføres, skal dette organiseres gjennom et lag, en klubb eller en intern samling for regionsansatte/ utviklingsmiljøer.
• Veiledning:

o Før modulen leveres:

? Tidsplan/ øktplan fra kandidaten
? Deltakermateriell fra kandidaten

o Under modulen:

? Filming av enkelte moduler

o Etter modulen:

? En kvalifisert veileder skal gi tilbakemelding til kandidaten kort tid etter gjennomføring av modulene

• Vurderingsform

o Skikkethet

? Vurdering av den enkelte kandidatens praktiske skikkethet skjer løpende gjennom kurset, og skjer i samarbeid mellom fagansvarlig regionalt og fagansvarlig sentralt.

? Skikkethet vurderes til bestått/ikke bestått

o Skriftlig hjemmeeksamen på 2 uker

? Individuell besvarelse
? For å gå opp til eksamen forutsettes det at kandidaten har godkjent fremmøte og bestått skikkethetsvurdering

? Skriftlig eksamen vurderes til bestått/ikke bestått

• Undervisningsmetoder

o Forelesning
o Gruppearbeid
o Indv arbeid
o Case
o Coaching

6 Litteratur

Se liste lenger ned på siden med kjernelitteratur (under tillegg)


7 Autorisasjon som NHF trenerinstruktør

Den som tas opp til instruktørutdanningens blir definert som instruktørkandidat.

Når eksamen er bestått, er kandidaten autorisert som instruktør i Norges Håndballforbund enten som instruktør for trener 1 eller for trener 2 og får instruktørlisens utstedt av NHF.


8 Vedlegg

8.1 Kjernelitteratur

Kjappfot
Kjappfot – en veiledning for kurslærere

Treningsledelse
ISBN/EAN: 9788205374423

Barneidrettstreneren
ISBN 9788272862342

Treningslære for idrettene
ISBN: 9788272862274


Nettsider:

www.skadefri.no 
www.klokavskade.no
www.handball.no

E-læringskurs:

Idrett uten skader på http://kurs.idrett.no/

www.renutover.no
www.sunnjenteridrett.no

Idrettens mentale treningslære
ISBN: 9788205342460

CD fra Anne Marte Pensgård
OLT USB brikke om mental trening

Den coachende treneren
ISBN: 9788272862403

Veiledningssamtaler i idrett
ISBN10: 8276342817
ISBN13: 9788276342819

Idrettsskader
ISBN:9788291149219


Flest mulig – lengst mulig – best mulig
ISBN: 9788272862304

Fysisk trening for barn og ungdom
ISBN: 9788272862380

Bli best i håndball
ISBN: P9788283040005


REGION MIDT-NORGE:

Håndballtrening
- tilpasset aldersklassene 12 - 16 år
Håndballtrening tilpasset aldersklassene
- sesongplan 12 - 13 år
Håndballtrening tilpasset aldersklassene
- sesongplan 14 - 15 år

Innføring i idrettspsykologi
ISBN/EAN: 9788200451389

Gruppedynamikk i idrett
ISBN13: 9788276345926

Coaching
hva - hvorfor - hvordan

ISBN/EAN: 9788245009699

Innføring i kroppsøvingsdidaktikk
ISBN: 9788276347470

Idrettspedagogikk
ISBN:9788215008110Utgave:1. utg.

Dansk Håndbold Forbund (DHF):
Aldersrelatert trening 5-14
Aldersrelatert trening 13-18


 

31.10.2014 12:29, Svein Andresen