Tilbake Twitter Facebook

Spillerhåndboka NHF

Velkommen til landslagssamlinger og representasjonsoppgaver for Norges Håndballforbund! Spillerhåndboka er ment som en informasjon til deg som spiller, dine klubbledere, dine foresatte/familie, skole og eventuelt andre som er involvert i din hverdag.

Norges Håndballforbund (NHF) håper at du vil utvikle deg til en internasjonal god håndballspiller. Samtidig er vi opptatt av en helhetsutvikling, dvs. livsstil, utdanning, yrke osv. Dette stiller store krav til i første rekke deg, men også familien/de nærmeste, klubben, skolen, regionen og Norges Håndballforbund sentralt, spesielt gjennom landslagsledelsen(e) du er knyttet til.

Det er viktig at du tar deg tid til å lese denne spillerhåndboka nøye.  Vi mener du vil finne mye interessant og viktig stoff.  Det forutsettes at du kjenner til innholdet, slik at praktiske problemer unngås når du møter til samlinger og kamper.

Vi ser fram til et godt samarbeid og ønsker deg lykke til!

Meld gjerne synspunkter på innholdet til Harald Madsen, e-post: harald.madsen@handball.no.

FAGSIDEN på handball.no har mange tips og ideer til trening og ulike treningsøvelser. Sørg for at du kjenner til mulighetene. Hver uke legges også ut nye treningstips som du kan gjøre nytte av i din treningshverdag:


VISJON - HÅNDBALL FOR ALLE
Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der
spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre bidrar aktivt, og kampene følges av et
entusiastisk publikum og engasjerte medier.

   
  OVERORDNET STRATEGI FOR NORSK HÅNDBALL

Håndballtinget (som arrangeres annet hvert år) vedtar strategiplan for de nærmeste årene. Dette sier Strategiplanen om landslagene:

Mål:

Seniorlandslag skal prestere i toppen internasjonalt. Yngrelandslag skal kvalifisere seg til internasjonale mesterskap. 

Strategier:
Yngre- og seniorlagene skal ha tilførsel av kompetanse som gir mulighet til kontinuitet
og langsiktighet i utviklingen av enkeltindivider og teamene som helhet. Dette skal ivaretas gjennom å: Finne- og stå for valg av håndballtalenter med langsiktig utviklingspotensial (gjennom aldersgruppene, rekruttering og på seniorlandslag). Det skal utvikles en utviklingstrapp for landslagsløpet. 

Last ned den sist vedtatte 

 

HOLDNINGER

Håndball er et lagspill som krever individuelle fysiske, psykiske, sosiale og intellektuelle egenskaper. Det er noen av årsakene til at denne idretten er så utfordrende og spennende.

Alkohol, snus og tobakk
Det foreligger mye materiale som beviser at alkohol og tobakk har nedbrytende effekt på kroppen. Det er NHF bestemte holdning at idrett og alkohol/røyking/snus, ikke hører sammen.

I tillegg til de nedbrytende faktorene rent fysisk, så er det andre faktorer av minst like stor betydning. Som landslagsutøver representerer du de beste utøverne innen din idrett i Norge. Slik er du et stort forbilde for mange unge utøvere. Vær deg derfor ditt ansvar bevisst!

Våre holdninger til alkohol, røyk og snus er omtalt i

TRENINGSFORMER

Fysisk trening

Håndballspillet setter fysiske forutsetninger som utholdenhet, smidighet, koordinasjon, styrke og spenst på prøve. Håndballspillet krever at spilleren og laget ivaretar sin fysiske helse. Når en forbedrer de fysiske ferdighetene øker også prestasjonsevnen på banen og spilleren har større glede av spillet. Samtidig stimulerer håndballspillets utvikling av fysiske ferdigheter/forutsetninger til en helsegevinst.

For å bli en god håndballspiller trenger vi å utvikle gode holdninger til vårt treningsarbeid.  Det er viktig å registrere: Hvor mye vi trener, treningsinnholdet i de ulike øktene, progresjon/metodikk i trening, spilletid og kvaliteten i kampene. Alle håndballspillere trenger å være oppmerksomme på disse forholdene. Her kan vi lære mye fra individuelle idretter i det å ta ansvar for egen utvikling som håndballspiller.

Håndballen har heldigvis, så langt, vært forskånet for dopingproblemer. Norges Idrettsforbunds strenge og konsekvente linje med informasjon, holdningskapning og prøvetaking i konkurranser og under trening er fulgt opp i håndballen. La oss holde håndballen fri for doping. Vi skal vinne på innsatsvilje og dyktighet. Alle Spillerne er pliktige å kjenne til innholdet på internettsidene til Antidoping Norge www.antidoping.do

Rutiner - medisinsk fritak fra dopinglisten for fritakssøknader fra dopinglisten (WADA)

Ved medisinske tilstander som krever behandling med medikamenter som står på dopinglisten, må spiller og laglege være kjent med informasjon om regelverk for fritak, samt rutiner for behandling av fritaksdokumentasjon. Informasjon og aktuelle skjemaer finnes på www.antidoping.no 
 

Kosttilskudd
Spillere er pliktige til å sørge for at kosttilskudd som inntas er klassifisert som lavrisiko av Ernæringsavdelingen ved Olympiatoppen. (www.olympiatoppen.no )


Teknisk trening
Utvikle og innarbeide hensiktsmessige bevegelsesløsninger i spillets grunnleggende bevegelsesoppgaver.

Vi trener forsvarsteknikker, målvaktsteknikker og angrepsteknikker. Vi kan snakke om løpsteknikk, fotarbeid, hoppteknikk, blokkeringsteknikk, fallteknikk, kastteknikk, skuddteknikk, finteteknikk osv.

Som landslagsspiller er det viktig å være bevisst hvilke tekniske momenter du særlig bør vektlegge i treningsarbeidet. Dette kan du og treneren i fellesskap komme fram til.

NB! Individuell trening eller trening i smågrupper er ypperlig for å påvirke de individuelle tekniske ferdighetene.

Spilltrening
Skal utvikle evnen til å velge og gjennomføre hensiktsmessige aksjoner i spillesituasjonene. Forutsetningen for å drive spilltrening er derfor at vi har levende spillsituasjoner som regel med medspillere og motspillere.

Vi kan konsentrere oss om trening av en situasjon, en situasjonsutvikling av en eller flere faser i spillesyklusen, eller om deler av en fase. Spilltreningen stiller den enkelte spiller overfor en rekke valgsituasjoner, og påvirker derfor det vi kaller spilleforståelsen til deg som spiller. Samspillet mellom spillerne skal også utvikle felles forståelser og en riktig timing.


Litt om de to treningsformene teknikktrening og spilltrening i forhold til hverandre:

Skal du bli topp i håndball kan forståelsen av denne problemstillingen faktisk være avgjørende for deg, fordi forståelsen av hva som er teknikktrening og hva som er spilltrening er sentralt. Det er nemlig ikke uvanlig at man tror seg å drive spilltrening, men så mangler selve kjernen i treningsformen. Og da driver man i beste fall teknikktrening. Det er slik at ditt personlige tekniske register som utvikles gjennom teknikktrening skal anvendes i spilltreningen. Gode teknikker gir forutsetningene for dine individuelle ferdigheter i spillsituasjonen.

I spilltreningen skal teknikkene brukes med mening. Det vil si at i spille-situasjonen avgjør spilleren hva som er riktig handling der og da, og teknikker velges og iverksettes ut fra det. Et organisert øvingsopplegg kan trekkes over mot teknikktrening ved å fastlåse forutsetningene for hva som skal gjøres, og det samme opplegget kan plasseres under spilltrening ved å betone valgmulighetene i øvelsen, samtidig som spillerne blir bedt om å gjøre det som er lurest. Husk at gode teknikker som anvendes dumt ofte gir dårlig resultat, mens hvis du gjør smarte vurderinger kan prestasjonen bli god selv om teknikkene skranter noe.

Kamptrening
Skal oppøve evnen til å vinne over en motpart som selv kan bestemme hva den vil satse på. I den typiske kampsituasjonen har vi ikke sikker informasjon om eventuelle spilleopplegg og planer for spillet i kampen mot oss.

I kamptrening tar vi i bruk alle ressurser, teknikker og all den håndball lurhet vi har for å vinne i situasjonen, i omgangen, i kampen osv. For å få treningseffekt kreves det at det virkelig betyr noe for deg å vinne. At du bruker deg selv helt ut. Ellers er det lett å miste den kvaliteten som kreves for at vi skal kalle det kamptrening.

Stor appetitt på å vinne hver duell, hver ball, hver takling i hver situasjon, er et godt utgangspunkt for å trene din fighterevne sammen med medspillerne dine. Og husk, de beste håndballspillerne er best i de viktigste situasjonene, og de er best sammen.

Litt om spilltrening i forhold til kamptrening:

Spill- og kamptrening utgjør en så stor del av taktikktreninga at det i praksis betyr det samme. Mange bruker betegnelsen taktikktrening, og når du hører den bør du straks tenke på både spill- og kamptrening. Vi tror det er veldig lurt å skille evnen til å være smart fra evnen til å fighte. Topp spillere er gode til begge deler.

Psykisk/sosiale forhold
Håndball er et lagspill som krever at så vel spillere som ledere er psykisk sterke. På et lag er alle avhengig av hverandre. Jo bedre samholdet er, desto bedre fungerer laget. Sammen vil spillerne styrke hverandres egenskaper og lagspillet kan stå i fokus.  Samtidig forventer vi respekt for hverandre som ulike individer overfor ledere, dommere, tilskuere og media. Ved å ha en positiv holdning vil muligheten for å nå lagets målsetting øke. Mobbing, vold, baksnakking og uvennskap har aldri ført til noe positivt verken i idretten eller på andre arenaer.

Når det oppstår problemer/konflikter i miljøet, er det avgjørende at de tas opp til diskusjon og at det blir løst internt. Spillere bør synliggjøre og ta opp problemet via kaptein/tillitsvalgt/spillerråd, eller direkte til treneren.

Sammen med dine medspillere ønsker du og vi å oppnå resultater. Dermed har du og vi et ansvar for å skape et utviklingsmiljø hvor målbevissthet, åpenhet, humør og respekt for hverandre er noen av stikkordene.

Media har andre målsettinger og arbeidsformer enn våre sportslige målsettinger i norsk håndball. Vi ønsker ikke å la media utnytte oss gjennom å skape eller forsterke personlige motsetningsforhold. 

Forutsetningen er at vi sammen greier å skape en kultur, et miljø med stor takhøyde, som inviterer til meningsutveksling og toleranse for ulike synspunkter.

Samtidig er det viktig at vi blir bevisst hvilke roller vi har innenfor laget (de ulike treningsgrupper vi deltar i) og benytter riktig tjenestevei når ting blir vanskelig og situasjoner kompliserte.

Forholdet til media
Om en person innenfor vårt miljø har kommet med, eller er sitert til å ha gitt en medieuttalelse som virker urimelig, er det viktig at du ikke blir fristet til å følge opp saken med vedkommende journalist.  Ta heller kontakt med vedkommende som blir gjengitt.  Finn ut om sitatet er riktig. Hold fortsatt diskusjonen internt og kom eventuelt fram til en felles uttalelse.

Vær opptatt av at det som gagner saken fremheves!
 

FAGSIDEN 

på handball.no har mange tips og ideer til trening og ulike treningsøvelser. Sørg for at du kjenner til mulighetene. Hver uke legges også ut nye treningstips som du kan gjøre nytte av i din treningshverdag:

Håndballens særpreg
Håndball på høyt nivå setter krav til spilleforståelse. Det å kunne observere mulighetene underveis i spillet, foreta de riktige valgene og til slutt utføre de riktige teknikkene, er avgjørende egenskaper. Det å utvikle spilleforståelse tar tid. En må gjennom mange treningsøkter og kamper for å få den tilstrekkelige påvirkningen. Det er viktig for deg å være bevisst og ikke minst nysgjerrig i forhold til hvordan håndballen utvikler seg. Det betyr bl.a. at det er avgjørende å se mye håndball live og på andre måter (TV, video internett etc) og forholde seg aktivt til f. eks. endringer i spillet og nye muligheter.

Som nevnt tidligere i kapitlet, kreves det at du er bevisst, planlegger ditt treningsarbeide og jobber målbevisst med å utvikle dine kvaliteter som spiller.  En kan gjerne si at en kan bli bedre i det meste, men for deg er det viktig å fokusere på konkrete arbeidsoppgaver eller det vi kaller utviklings- /treningsmål.  Sett deg konkrete utviklings-/treningsmål i prioritert rekkefølge og sørg for sammen med din(e) trener(e) å få jevn treningspåvirkning av disse over lengre periode.

Utviklingsmålene kan være av fysisk-, teknisk-, taktisk-, psykisk art eller en kombinasjon av disse.

Samtidig som du arbeider bevisst for å nå dine mål som håndballspiller må alvoret blandes med humør.  Å ha det gøy på og utenfor banen tror vi er en av forutsetningene for å lykkes.

NHF er opptatt av å tilrettelegge for at våre utøvere skal få seg en utdannelse.  Det er viktig at ledere, trenere og utøvere er motivert for å legge forholdene til rette for å gjennomføre en utdanning ved siden av idretten.  Det vil være med på å utvikle deg også som idrettsutøver og gjør at du øker mulighetene til å få en best mulig arbeidssituasjon etter endt spillerkarriere.

 

Inkludering og mangfold

Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming. 
Lesbiske, homofile og bifile er til forskjell fra mange andre minoritetsgrupper en lite synlig gruppe. Det er derfor en ekstra utfordring å bidra til formidling av kunnskap og informasjon slik at dette gruppen aksepteres innenfor vår idrett håndball.

Mål: 
Alle spillere som representerer NHF nasjonalt eller internasjonalt skal ha toleranse, forståelse og skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets.

Ansvar:

Alle organisasjonsledd.

 

 


JENTE-/GUTTE, UNGDOMS- OG JUNIORLANDSLAGENE

Ungdoms- og juniorlandslag er utdanningsinstitusjoner på vei mot seniorlandslaget.
Det langsiktige målet er å få flere internasjonalt gode seniorspillere. Vi satser på få til et
nært samarbeid mellom jente-/gutte-, ungdom-, junior-, og seniorlandslagstrenerne, og med individuelt
ansvarlige landslagsledelser på de ulike lag.

Trening vil være den dominerende aktiviteten i jente-/gutte, ungdoms- og juniorarbeidet, men med økende kampaktivitet i forberedelser inn mot mesterskap. Individuell teknisk trening vil få stor plass, mens mer samspilltrening vektlegges i forberedelser til kamper og mesterskap.

Allerede i yngrearbeidet er det viktig å få en god kommunikasjon og et samarbeid mellom klubbtrenere, medisinsk støtteapparat og landslagstrenere. Samarbeidsformen kan variere fra gjensidige treningsbesøk, telefonkontakt m.m. Vi ønsker at spillerne skal få en helhetlig aktivitet som gir gunstig utvikling - aktiv bruk av nettet som kommunikasjons-middel, er avgjørende for å lykkes.

Landslagstrening, klubbtrening og individuell/gruppetrening må få en fornuftig samkjøring og en optimal treningsbelastning. Du som spiller er en viktig person i utviklingen av et
konstruktivt samarbeid. I kraft av å være både klubb- og landslagspiller vil du kunne bidra med positive elementer fra klubbaktivitet til landslagsaktivitet og motsatt -
utnytt denne muligheten!

 

REGIONALE TRENINGSSAMLINGER
I samarbeid med regionenene våre arrangeres det regionale kartleggingssamlinger og trenings-
samlinger for aktuelle spillere til yngrelandslagene.

Regionene er administrativt ansvarlige for samlingene. Yngrelandslagstrenerne i samarbeid med regionstrenere/talentspeidere er ansvarlige for uttak av spillere og gjennomføringen av samlingene. Hovedvekten av treningen er lagt på individuell teknisk og taktisk trening, med innslag av teoretiske emner som aktivitets-planlegging og individuell treningsplanlegging med utviklingsmål. Vi ønsker at spillere skal oppfordre klubbtrenere til å delta på samlingene de selv er med på.

I regi av landslagstrenerne arrangeres regionale treninger også for seniorspillere. Antall
ganger pr uke varierer for de ulike landslag, og avhenger av hva som arrangeres i regi av
klubb og eventuelt region. I noen situasjoner vil juniorspillere knyttes opp mot regionalt
seniorarbeid.

 

STATISTIKK

Flere av våre seniorlandslagsspillere har gått gradene gjennom våre yngre landslag.

På våre nettsider, handball.no, finner du oppdatert statistikk for alle landslagsspillere
og landskamper: 

MARKEDSREGLEMENT

Gjør deg kjent med Norgs Håndballforbunds Markedsreglement:

 

SPONSORPROFILERING

Det er viktig at utlevert utstyr benyttes når du representerer landslaget og landslags-aktiviteter. Dette gjelder både ved fotografering og i tilknytning til all landslagsaktivitet og i oppdrag hvor du representerer landslaget; oppdrag for sponsorer, intervju i media om landslaget m.v.

Landslagsspillere har som en del av sin landslagsspillerkontrakt en forpliktelse til å stille opp på ulike markedsoppdrag uten ekstra honorar.
For oppdrag utover dette vil spillerne motta et honorar for ulike sponsor-/markedsoppdrag avhengig av oppdragets omfang og varighet. Dette honoraret synliggjøres overfor klubb i eget oppdragsskjema og gjøres opp direkte mellom NHF og spiller. 

 

REISE OG OPPHOLD

Landslagsledelsen ønsker å få så stor aktivitet som mulig innenfor de økonomiske rammer
som norsk håndball som organisasjon til enhver tid skaffer. Det er ulike rutiner for senior- og yngrelandslag, men hovedprinsippene er å reise og bo på en billigst mulig måte.

Opphold

Standard boforhold for seniorlagene er pensjonat/hotell med dobbeltrom - på enkelte samlinger alternativt campinghytter. 

For yngre landslag vil ulike boalternativ i praksis være:

a. Privat, hjemme hos hverandre.
b. I campinghytter.
c. På flatseng på skoler, idrettshaller o.l.
d. I militærforlegninger.
e. Ev. andre rimelige løsninger.
f. Pensjonat/hotell med dobbeltrom, ev. Toppidrettssenteret.

Reisealternativ

a. Tog - skolemoderasjon for skoleelever/studenter.
b. Buss.
c. Privatbiler - bilen skal fortrinnsvis fylles opp med spillere og ledere fra samme område.
a. Bilutgifter.
b. Passasjertillegg.
d. Fly - etter nærmere forhåndsavtale med administrasjonsansvarlig / trenerteam.


Administrativ leder på seniorlandslagene koordinerer reisebestillingene for seniorlandslagene. Spillere på yngrelandslag ordner reisebestillinger selv med utgangspunkt i innkallingsbrevet. Spillere som har utlegg i forbindelse med reisen må ta vare på kvitteringene. Disse leveres ved oppgjør.

Drosjeregninger refunderes ikke uten etter nærmere forhåndsavtale. 

 

NHF HJELPER DEG

 

Skole/utdanning

Norges Håndballforbund prøver i samarbeid med

å legge forholdene til rette for skoleelever og studenter.  Herunder ligger bl.a. muligheter for deltidsstudier og forlenget skole-/studietid.  Vi er avhengige av tett kontakt med deg som spiller for å kartlegge ønsker og behov.

Det finnes flere tilbud om håndballinje og håndballgymnas for elever i den videregående skolen. I tillegg har mange videregående skoler idrettslinje.  Idrettslinja gir studie-kompetanse på lik linje med almennfaglig studieretning.  Et eksempel er Vestfold Fylkeskommune som gjennom Sandefjord videregående skole gir et toppidrettstilbud inn fotball og håndball. I tillegg er private skoler i ferd med å etablere håndballinjer på
flere nivåer rundt om i landet.

Se 

Forsvaret - muligheten  til å søke fritak fra førstegangstjenesten for landslagsspillere

Du kan søke om fritak fra førstegangstjenesten. NHF innstiller hvert år spillere som har deltatt på et av våre representasjonslag. Innstillingen sendes NIF som i sin tur tar ut og oversender søknadslisten til forsvaret. 

Søknadsskjema får du av landslagstreneren din, på

eller ved å henvende deg til NHF v/Harald Madsen.

Dersom du ønsker å avtjene verneplikten et spesielt sted i forhold til den klubben du ønsker å spille for, er NHF villige til å bekrefte ditt sportslige nivå.

Forsikringer for landslagsspillere:

Lisensforsikring:


Gjelder spillere i norske klubber som har løst lisens etter NHFs regler.  Du er selv ansvarlig for å betale din lisens før 1. september hvert år.

Norske spillere under kontrakt med utenlandske klubber som tas ut på NHFs landslag er dekket under kamper, samlinger og trening med landslaget. Dekningen omfatter behandlingsutgifter under LISE PLUSS.

Reiseforsikring
Landslagsspillere er dekket gjennom reiseforsikring i Gjensidige.

Yrkesskadeforsikring
For spillere med klubbtilhørighet i Norge, som mottar lønn eller annen godtgjørelse
fra sin klubb, skal klubben også ha dekket yrkesskadeforsikring.

For landslagsspillere gjelder egen avbruddsforsikring i Gjensidige.
 

Definisjoner

Ulykkesskade
Med ulykkesskade forstås skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - et ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden.

Idrettsskade
En skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Medisinsk invaliditet
Varig invaliditet etter ulykkesskade.  Fastsettes på grunnlag av tabell som benyttes av NAV. Invaliditeten fastsettes uavhengig av yrke, sosial status og individuelle anlegg.

Medisinsk oppfølging
Om skade eller sykdom oppstår mens du er sammen med og i aktivitet med landslaget, blir du fulgt opp direkte. Lege eller fysioterapeut er som regel på plass, og om så ikke er tilfelle skal det være opprettet kontakt med medisinsk personale på det stedet samlingen finner sted.  Skjer skaden under egentrening eller klubbtrening, forutsetter vi at du i første omgang tar kontakt med klubbens egen lege eller fysioterapeut.  Er skaden av mer alvorlig karakter er det en stor fordel at klubben og landslagets fysioterapeuter har god kontakt vedrørende behandling og ikke minst oppfølging av skaden. 

NHF har avtale med OLTs Helsetam som gjør at konsultasjoner og operative inngrep kan foretas raskt.

 

KROPPENS BEHOV 

Som en håndballspiller som trener mye har du et stort behov for tilførsel av energi. 

Olympiatoppen har gode tips og råd som du kan lære av:

Sunn jenteidrett har også gode råd om idrettsutøvere og kosthold:

AKUTTE SKADER

Når du har pådratt deg en skade, er det viktig å få kartlagt hva skaden består i og hvor smertene kommer fra. Da er det lettere å få satt i gang med skadebegrensende behandling. Det er viktig med hevelsesdempende og deretter smertedempende behandling.

Start med kompresjon mot skadestedet, og hold det høyt, dersom dette er mulig. Det reduserer blødningen i vevet, som på kort tid kan få skadestedet til å hovne. Bruk gjerne et elastisk bind eller lignende som legges rundt skadestedet. Pass på at det ikke blir for stramt.

Dernest kan du kjøle ned med en ispose eller lignende. Legg imidlertid ikke is rett på skaden da det kan oppstå frostskader.

Nedkjøling kan repeteres, og bør vare i 10 minutter av gangen. Det kan gjentas flere ganger i de nærmeste timene. Behold kompresjonen dersom det er mulig, eventuelt juster bandasjen hvis den føles for stram.

 

På Skadefri får du forøvrig gode råd for hvordan du skal unngå skader i håndball: 

 

 

HVEM GJØR HVA?

Nedenfor har vi listet opp noen av arbeidsoppgavene som er knyttet til landslagene.

Hovedleder
NHFs representant (hovedleder) for landslagene har følgende ansvarsoppgaver:

a. Ansvarlig for at reise, opphold osv. går tilfredsstillende. Samarbeider nært med administrativansvarlig som er den operative. Være troppens ?støttespiller? ved å bistå trener/lagleder og administrativansvarlig.

b. Sette seg inn i gjeldende reglement og spesielle reglementer for den enkelte turnering internasjonalt og nasjonalt samt påse at disse blir fulgt.

c. Bistå lokale arrangører ved hjemmelandskamper når ikke egen arrangementsrepresentant fra NHF er oppnevnt. Oppgaven er å lede teknisk møte og medvirke til å løse eventuelle problemer i forbindelse med den tekniske avviklingen av kamper.

d. Resultatrapportering umiddelbart etter kampens slutt
Til vaktansvarlig på NHF sine nettsider (handball.no) etter avtale.

e. Representere NHF i forbindelse med påfølgende arrangement (bankett) ved å takke arrangørene og eventuelt overrekke gaver.

f. Foreta «prisutdeling» til jubilerende spillere/ledere etter oppgaver som følger lagoppstillingene fra NHFs kontor.

g. I forbindelse med kamper hvor økonomiske utbetalinger/utlegg er aktuelt, har vedkommende leder ansvaret for at dette blir gjort etter gjeldende instruks. A-konto beløp utbetales ved NHFs kontor, og regnskap avlegges umiddelbart etter arrangementets slutt.

h. Når ikke annet er avtalt, har hovedleder i samarbeid med administrativ ansvarlig ansvaret for at alt utstyr til troppen er med på turneringen og blir returnert til NHFs kontor straks etter avsluttet reise (drakter, legekoffert, video, baller o.l.). Eventuelle mangler meldes til kontoret.

i. Medbringe kamprapport, eventuelle premier og arrangementsbag tilbake til NHFs kontor.

j. Avgi kort rapport til Forbundsstyret/Arbeidsutvalget.

Administrativt ansvarlig

a. Lagets koordinator.
b. Har ansvaret for bestilling av alt utstyr til laget.
c. Skal i samråd med NHFs sekretariat ha ansvar for opplegg rundt samlinger, bestilling av billetter osv.
d. Ansvarlig for utbetaling til spillerne.
e. Skal til enhver tid bidra til at alle stiller i korrekt antrekk under samling/turneringer.
f. Sørge for at alt fungerer bra under reiser. Fordeling av fellesbagasje.
g. Være tilgjengelig under kamp. Påse at spillerne har riktige drikkeflasker tilgjengelig.
h. Sammen med hovedleder sørge for at alt utstyr returneres NHF etter avsluttet reise.

Spillerne

a. Vise ansvarlighet og treningsvilje.
b. Bidra til trivsel og gode holdninger i laget.
c. Hjelpe lederne med utstyr.etc
d. Representere Norgers Håndballforbund og Norge på en god måte.

Her bør du finne punkter som øker ansvar både på den enkelte og skape økt forståelse for vi sammen osv.

Lagkapteinens oppgaver utenfor banen

a. Lojalitet overfor ledelsen. Sørge for en åpen og ærlig kommunikasjon
b. Gå foran med et godt eksempel.
c. Markere holdning.
d. Ta seg spesielt av nye spillere (få han/henne inn i gjengen, bruk gjerne andre spillere i tillegg til seg selv).
e. Være behjelpelig med å "backe opp" spillere. Viktig så vel med trygge som med «utrygge» spillere.
f. Holde nær kontakt med landslagsledelsen. Melde fra om positive og negative forhold .
g. Holde tale ved jubileum etc.
h. Medlem av spillerrådet.

Lagkapteinens oppgaver på banen

a. Lede deler av oppvarmingen (også trening).
b. Praktiske oppgaver i forbindelse med start/slutt av kamp.
c. Være med å lede laget etter gjeldende direktiver, dvs. påse at taktisk opplegg blir fulgt.
d. Vise glede/humør. Gi aldri opp!

Tillitsvalgt/varatillitsvalgt

a. Delta i spillerrådet sammen med kaptein og visekaptein.
b. Gå foran med et godt eksempel.
c. Lytte til spillerne. Ivareta deres interesser.
d. Melde fra til forbundsledelsen om spillernes meninger, behov osv. i forhold til det som skjer vedrørende all landslagsaktivitet.
e. Holde ett spillermøte pr landslagssamling.
f. Ha et oppsummeringsmøte med ledelsen etter hver samling/kampaktivitet.
g. Være kontaktperson i hjemmemiljø

NB:
På yngre landslag er det ingen fast administrativansvarlig som følger laget. Praktiske arbeidsoppgaver i forkant av landslagsaktivitet gjøres vanligvis av trenerne i samarbeid med NHFs sekretariat på Ullevål Stadion eller via et av regionskontorene.

Under mesterskap og spesielle landskampaktiviteter har laget med seg Hovedleder og Fysioterapeut, men på de fleste samlingene er det trenerne og spillerne som må dele på arbeidsoppgavene. Du vil derfor få arbeidsoppgaver i forbindelse med utstyr, regnskap, matlaging, videofilming, osv.

Vi ønsker at alle spillerne har en direkte kontakt med trenerne, men det kan være spørsmål og forhold der du foretrekker å bruke en annen spiller som mellomledd. Det kan også være saker som hele laget vil ta opp med trenerne. Da kan du bruke Spillerrådet (seniorlagene). Spillerrådet består av kaptein og tillitsvalgt spiller. Spillerne velger en spiller de selv har tillit til, mens det er trenerne som peker ut kaptein. Du kan selv bidra sterkt til et åpent og positivt miljø.

Trenerne og spillergruppa vil diskutere og bli enige om arbeidsoppgaver og arbeidsformen til Spillerrådet. 

 

NORGES HÅNDBALLFORBUND

Forbundskontoret har postadresse:

Norges Håndballforbund, 0840 OSLO.

Forbundskontoret har besøksadresse:
Sognsveien 75 A (Ullevaal Stadion), inngang A 4. etasje
Telefonnummeret til sentralbordet er 02520.

FORBUNDSSTYRET

Oversikt over hvem som utgjør Forbundsstyret finner på på handball.no. Klikk på linken nedenfor:


LANDSLAGENE/ ADMINISTRATIV LEDELSE/ANSATTE I NORGES HÅNDBALLFORBUND/HVEM SVARER PÅ HVA I NHF

   

23.01.2015 13:41, Svein Andresen