Tilbake Twitter Facebook

Ny barneidrettsforsikring

Norges Idrettsforbund har inngått en ny avtale om barneidrettsforsikring med Gjensidige.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Hvem forsikringen gjelder:
a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF 
b) Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF
c) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.
d) Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen
e) Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetn. at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2
f) Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år.
g) Forsikringen gjelder i hele verden

Hva forsikringen gjelder:
a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. 
b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Hvor/når forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.

 

Se alle vilkår og forsikringsbevis/erstatningsskjema:  https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring/_attachment/77047?_ts=14a2a322268

Hvordan melde ifra om en idrettsskade? 
Alle skader må meldes elektronisk.

Skadeskjema:
http://www.idrettshelse.no/skadeskjema

(For skader inntruffet før 01.01.2015: Bruk if skadeskjema

Idrettens skadetelefon:
All
diagnostisering og behandling utover akuttbehandling skal bestilles av Idrettens Skadetelefon, uten dette bortfaller retten til erstatning:

 

 

Les mer om Gjensidige barneidrettsforsikring:
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/barneidrettsforsikring

05.05.2015 10:25, Stein Erik Foss