Tilbake Twitter Facebook

Invitasjon til Bringserien 2015-16

Norges Håndballforbund har gleden av å invitere til Bringserien i "ny drakt" for sesongen 2015-16 for Jenter/Gutter 16 (spillere født i 1999 eller senere). 

Før jul:

♦ Kvalifisering til Bringserien skjer gjennom Regionsserien (nivå 1, Jenter/Gutter 16).

♦ En spiller som har deltatt for en klubb i Regionsserien før jul, kan ikke delta for annen klubb i Bringserien etter jul.

Unntaket er: Dersom prestasjonsklubb deltar i Bringserien etter jul, kan spillere fra partnerklubben(e)
delta for prestasjonsklubben i Bringserien etter jul, såfremt partnerklubben selv ikke deltar i
Bringserien etter jul. Det forutsettes imidlertid at at spilleren fortsatt deltar for partnerklubben i regional serie etter jul.

♦ Alle lag som spiller i Bringserien etter jul, skal også delta i regional serie etter jul.

♦ En klubb kan delta med ett lag i hver klasse i Bringserien.

♦ En klubb kan reservere seg fra deltakelse i Bringserien innen 1. oktober hvert år.

♦ Det innføres gradert trekkingsgebyr i Bringserien. Trekkingsgebyret heves ved trekking av lag etter 1. desember.

♦ Dersom en region ikke klarer å fylle sin kvote, blir plassen(e) overført til en annen region etter de samme kriterier som lå til grunn for den opprinnelige kvotefordelingen. (Regionene med flest lag i 15/16års-klassen blir tilbudt plassen(e).

♦ Regionene kan ikke tilby/overføre plass i Bringserien til lag som ikke deltar på nivå 1 i Regionsserien 16 år.

♦ Bringserien og LERØYserien spilles parallelt etter jul, og en spiller kan ikke delta i både Bringserien og LERØYserien
  samme helg.

♦ Avdelingene i Bringserien settes sammen på bakgrunn av nivå (etter seeding foretatt av regionene) og geografi.

Den regionale serien i hver region før jul må ha avklart hvilke lag som er klare for Bringserien senest søndag 13. desember 2015.

Antall lag fra hver region som får plass i Bringserien avgjøres på bakgrunn av antall påmeldte lag regionalt i 16-års klassen (inklusiv 15-års klassen).

Hver region skal ha minimum 2 plasser for hvert kjønn i Bringserien.
Det endelige antall lag hver region vil bli tildelt skjer innen 1. juni.

I sesongen 2015-16 opprettholdes det totale antall lag som foregående sesonger, men i avdelinger med 12 lag.

Jenter: 4 avdelinger med 12 lag
Gutter: 2 avdelinger med 12 lag
12 jentelag og 8 guttelag går til nasjonalt sluttspill

 

Etter jul: 

Det spilles fire innledende runder samt et nasjonalt sluttspill i perioden januar - mai, på disse datoene: 

Runde 1: 23. – 24. januar 2016
Runde 2: 20. – 21. februar 2016
Runde 3: 05. – 06. mars 2016
Runde 4: 16. – 17. april 2016
Nasjonalt sluttspill: 06. – 08. mai 2016

 

Lag som ønsker å delta i Bringserien Jenter/Gutter 16 i sesongen 2015-16 må merke seg følgende:


♦ Påmeldingsfrist er 1. mai 2015

o Alle lag som meldes på til Regionsserien nivå 1 i J/G16 er automatisk påmeldt til Bringserien.
   Lag som likevel ikke ønsker å delta i Bringserien må skriftlig bekrefte dette innen 1.10.
o Påmelding skjer via klubbens side

♦ Eventuelle søknader om partnerklubbsamarbeid må være mottatt hos NHF senest 1. mai 2015

♦ Sammensatte lag er ikke tillatt i Bringserien

♦ Påmeldingsavgiften til Bringserien er kr 2.500,- og blir fakturert klubb etter at laget har kvalifisert seg.

o Lag som trekker seg fra Bringserien før 1. desember blir ilagt ett gebyr på kr 3.000,-.
o Lag som trekker seg fra Bringserien etter 1. desember blir ilagt ett gebyr på kr 7.500,-. 
   I tillegg må laget være med på utgiftsfordelingen.

♦ Det vil være reise- og dommerutgiftsfordeling for hvert kjønn.

♦ Avdelingsoppsett for Bringserien vil bli publisert innen 22. desember.
 

Kampene

i hver avdeling vil bli avviklet som puljespill.

Avdelingene spiller sine kamper over inntil 4 runder (helger), hvor den siste runden spilles på samme sted for alle lagene i avdelingen. De beste i hver avdeling går videre til et nasjonalt sluttspill.

Endelig spillemodell for sluttspillet kunngjøres ved seriens start. Dersom det nasjonale sluttspillet arrangeres i form av enkel serie, vil lagene ta med seg poeng fra innbyrdes oppgjør i avdelingsspillet.

Spilletider, ballstørrelser og antall spillere:
I begge klasser er det tillatt å bruke inntil 14 spillere i den enkelte kamp.
Spilletid i alle kamper er 2 x 25 minutter.
Jenter 16 spiller med ballstørrelse 2, Gutter 16 med ballstørrelse 3.


Kampdager

- Kampdager er lørdager og søndager.
- Det skal spilles to kamper på lørdag og en kamp på søndag (4-lagspuljer).
  I trelagspuljer spilles alle kamper samme dag - enten lørdag eller søndag.
- Yngreaktiviteter vil ikke være grunnlag for omberamming av seniorkamper.


Økonomi:


I seriespillet fordeles reise- og dommerutgifter likt mellom alle deltakende lag. Jente- og gutteklassen hver for seg. 

I det nasjonale sluttspillet fordeles reise- og dommerutgifter likt mellom de deltagende lagene.

Billigste reisemåte er grunnlag for reisefordelingen.
I de tilfelle hvor reisen overstiger 550 km og/eller sju timer en vei, kan billigste reise med fly godkjennes som grunnlag i reiseutgiftsfordelingen. 

 

Påmelding og påmeldingsfrist:

Påmeldingen skjer via

Påmeldingsfristen er satt til 01. mai 2015


Serien administreres av NHF Region Øst.
Kontaktperson: Beate Løken

E-post: beate.loken@handball.no 
Telefon:  459 06 573

 

Bruke fly til reise eller overnatte på hotell?Norges Håndballforbund og SAS har trafikkavtale
som kan benyttes. Klikk på bildet for å lese mer!
Scandic er idrettens samarbeidspartner på overnatting.
Klikk på logo for å se muligheter!

16.03.2015 15:45, Svein Andresen